ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލާންޗް މަރާމާތުކުރުން

މި ކައުންސިލްގެ ލާންޗްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)240-CA/240/2019/33 : ( 07 އޮގަސްޓް 2019 ) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސްފަރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.  

- ލާންޗްގެ ބޭރުގައި ޖެލްޖެހުމާއި، އަންޑަރކޯޑްލުމާއި، އިންޓަރޕޯލިންލުން.

- ލާންޗުގެ ބޭރު ޕޮލިސްކުރުން.

- އެނޯޑް ހަރުކުރުން.

- މިހާރު ލާންޗްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ސެޓް ރަނގަޅުކުރުން.

- ލާންޗްގެ ދެފަރާތުގެ ސަތަރީގެ ޓިބުލި ބަންގިލޫޕަށް ބަދަލުކުރުން.

- ލާންޗުގެ ހުންގަނު ކޭބަލް ބެއްދުމަށް މިހާރު ކަނޑާފައިވާ ބާ ބައްދާ އިތުރު ބަލެއްކަނޑާ ކޭބަލް ވެއްދުން.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ