ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސްނުޖަހާ އޮތްބައިގާ ފެންސް ޖެހުން (4 ވަނަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާން)

ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް ނުޖަހާ އޮތް ބައިގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)327-C/327/2019/142 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބިޑްގެ އަގު ބޮޑުކަމުގައިވާތީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިކޮންޓްރެކްޓާއިމެދު ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޔުނިޓުން ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ބައްލަވާގަނެ ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއީ މިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރެވޭ 4 ވަނަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީ އެންމެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވިޔަސް ހުށަހެޅުން އެކަށީގެންވާނަމަ އެފަރާތާއި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓްސް ވިއްކުން

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ން ފެށިގެން 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކު ހެދުނު 09:00 ން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 އާއި ހަމައަށް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޔުނިޓުން.

ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކާ އަގަކީ 30 ރުފިޔާ އެވެ.

 

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. ބިޑާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޕްރީބިޑް ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 6620340 ށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ބިޑް އޯޕަން މީޓިންގ

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (އަންގާރަ) – 13:00 ގައި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ