ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
35 ޓެބްލެޓް ގަތުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީން ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • 35 ޓެބްލެޓް 

ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި އަންދާސީހިސާބަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

https://bit.ly/2lJ9QLd 

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު މި ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކުރައްވާ ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

 

ކުންފުނި  ނުވަތަ ޕާރޓްނާރޝިޕްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ

 

ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް

 

ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ ޕާރޓްނަރުންގެ ތަފްސީލް

 

މުދާ އުފެއްދި ފަރާތުންދޫކޮށްފައިވާ، އެ މުދަލުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން

 

އަންދާސީހިސާބު (ތަކެތީގެ އަގު ވަކިވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ އަގާ އެކު)

 

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް

ވީ، މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019، ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:00 ގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ޗެކްލިސްޓްގައިވާ ތަކެއްޗާއެކު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، (ކޮންފަރެންސް ރޫމް) ހ. އޯކިޑް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު/ މާލެ.

ފޯނު: 3336619 / 3014122

11 މުޙައްރަމް    1441

10 ސެޕްޓެމްބަރު  2019

 

 

 

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ