އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކަންޑަރީ ގޮނޑިގަތުން

މަސައްކަތް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  • މި މަރުކަޒުގެ ކުލާސްރޫމްތަކަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑި ހޯދުމަށްޓަކައި، 27 އޮގަސްޓް 2019 ގައި ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން  ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުން ކަމުގައިވާތީ، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  • މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 11  އިން  2019 ސެޕްޓެމްބަރ 17  އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 18 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 23 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ·        އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
  • ފޯން:  6680024
  • އީ-މެއިލް: [email protected]
  • ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

                12    މުޙައްރަމް     1441  

                 10    ސެޕްޓެމްބަރ   2019

10 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ