ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާގުޅޭ

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ރަށް ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ، ދަޢުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ، ނީލަންކިއުމާއި ނައްތައިލުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލުގެ 2 ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް އާންމުކޮށް ޢިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެތަކެތި ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 10:00އާއި 13:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ވަޑައިގެން ބެއްލެވުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ތަކެތި 07 ދުވަސް ތެރޭ ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އަތޮޅު

ކޯޓު

ތަކެތި

ނ

ހެނބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

އދ

ދިގުރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

މ

ރަތްމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

މ

ނާލާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

މ

ކޮޅުފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ވ

ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ފ

ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ފ

ދަރަބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ފ

މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ފ

ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ފ

ފީއަލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ތ

ތިމަރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 މުހައްރަމް    1441 

08 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ