އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައު ދަނގަޑު އަދި އެހެނިހެންތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާއި ބެހޭ

ބައު ދަނގަޑު އަދި އެހެނިހެންތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާއި ބެހޭ

 

މިކުންފުނީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ބައު ދަނގަޑު އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ވާ ބުރާސްްފަތި ދުވަހުގެ 10:00އަށް މިކުންފުނީގެ އެޑްމިން އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ސެޕްޓެމްބަރ  2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކުންފުނީގެ އެޑްމިން އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ