އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.ފެރިދޫ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ލަކުޑިތަކެއް ނީލަން ކިޔުން

ނަންބަރު:A/IUL/344/2019/38

 

އިޢުލާން

                  އއ.ފެރިދޫ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދުގައި އުކާލެވޭ ގައު އެޅުމަށް ޤާއިމްކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގަސްތަކުން ނެގިފައިވާ ލަކުޑި ތަކެއް ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                  މި ލަކުޑިތައް ނީލަން ކިޔުން އޮންނާނީ 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައި އއ.ފެރިދޫ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދުގައެވެ.  

                  ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 އަށް އއ.ފެރިދޫ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދައް ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.   

                                         05 މުޙައްރަމް 1440

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ