މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒު 2019 ގެ އުސޫލަށް ފުރަތަމަ އިސްލާހު ގެނައުން

އިއުލާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒު 2019 ގެ އުސޫލަށް ފުރަތަމަ އިސްލާހު ގެނެސް މިއިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ