ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ.އެފް.ސީ "ބީ" ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯސް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                              

 

 

                                                                                                                                                                           ނަންބަރު:FAM/IUL/2019/024

 

އިއުލާން

              27 އޮކްޓޯބަރ އިން 16 ނޮވެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި އޭ.އެފް.ސީ "ބީ" ލައިސެންސް ކޯޗިންގ ސެޓްފިކެޓް ކޯހެއް ބެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ (އަންހެން / ފިރިހެން) ފަރާތްތަކުން، މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ފޯމް ހުށައަޅާއިރު ފޯމާއިއެކު ކޯހުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/3،000ރ (ތިންހާސް ރުފިޔާ) ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމްތަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ޝަރުތު:

* އޭ.އެފް.ސީ / އެފް.އޭ.އެމް "ސީ" ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން.

               މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އެފް.އޭ.އެމްގެ ކައުންޓަރުން ހެނދުނު 08:30 ން މެންދުރު 14:30 އާއި ހަމަޔަށް ލިބެން ހުންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.            

               4 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ