ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ބޭއްވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރ (IUL)415/415/2019/82 ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:

އިޢުލާން

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ބޭއްވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި   ނަންބަރ   (IUL)415/415/2019/82 ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޮޑުޗުއްޓީގައި ތިނަދޫ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ކައުންސިލްއިން މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ތިނަދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެންނެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ތިނަދޫގައި  ހަރަކާތްތެރިވާ ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

އާދިއްތަ 

11:00 (ހެދުނު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ބުރާސްފަތި       

11:00 (ހެދުނު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

                 

 

 

      މި މަސައްކަތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ. 

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ