ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
މިމަދަރުސާގެ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއިބެހޭ

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

      ސޯސަންމަގު

      ނ.ވެލިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                       ނަމްބަރު:GS07/IUL/2019/019

އިޢުލާން

މިމަދަރުސާގެ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއިބެހޭ

          މިމަދަރުސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

          ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 9:00 އަށް މިމަދަރުސާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

          ތަކެތި ނީލަމުން ނަގާފަރާތްތަކުން 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ތަކެތި ގެންދަވަންވާނެއެވެ. ނީލަމުން ނަގާ ތަކެތި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަންގަވައިފިނަމަ އެތަކެތީގެ ނީލަން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

04 މުޙައްރަމް 1441

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

03 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ