މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޭނަރ އަދި ޕްރިންޓަރު ގަތުން

 ނަންބަރު: 85(IUL)202-A/1/2019/

          

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީގެ ބޭނުމަށް 09 ސްކޭނަރ އަދި 15 ޕްރިންޓަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                  ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން ފެށިގެން މައުލޫމާތު ޝީޓް މިއޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ޕްރީބިޑް މީޓިންގް އޮންނާނީ 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު 10:30 ގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި މި އޮތޯރިޓީގައި އެވެ.

ވީމާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

03 މުޙައްރަމް 1441

                                               02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019    

02 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ