އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކައުންސިލްގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަންކިޔުބެހޭ:

އިޢުލާނު

މިކައުންސިލްގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަންކިޔުބެހޭ:

            މިއިދާރާގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަންކިޔުން، 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނު  10.00 ގައި މި އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެ އެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނު  10.00އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އެދުވަހުގެ ހަވީރު 6.00 ގެ ކުރިން ތަކެތި ގެންގޮސް ތަން ހުސްކުރަންވާނެ އެވެ. 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                        03 މުޙައްރަމް 1441

02 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ