ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޭޖެންސީގައި ކްލިނިކް އިމާރާތެއް އެޅުމާއި ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

 

                                                          ނަންބަރު:  IUL)434-PRC/434/2019/132)                       

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މިއެޖެންސީގައި ކްލިނިކް އިމާރާތެއް އެޅުމާއި ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

 

 

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

28 އޯގަސްޓް 2019

ބުދަ

11:00 (މެންދުރުކުރި)

މާލެ- މިއެޖެންސީއަށް (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގެ)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ހޯމަ

11:00 (މެންދުރުކުރި)

މާލެ- މި އޭޖެންސީއަށް

(ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގު)

 

 

 

 

 

25 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ