ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒީ އިދާރާގެ މަގުފާރު މަރާމާތުކޮށް ކުލަލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން

                ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒީ އިދާރާގެ މަގުފާރު މަރާމާތުކޮށް ކުލަލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                ވީމާ މިކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 އޮގަސްޓު 2019 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ