ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

ނީލަން ކިޔުން

 މި އިދާރާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެތި 08 އޯގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހު 10:00 ގައި ނީލަން ކިޔުމަށްޓަކާ ކުރެވުނު ނަންބަރު:(IUL)418-AS/418/2019/20 (30 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ނީލަމުގައި ނުވިކިހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 04 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އޮންނާނެއެވެ.މިތަކެތި ހުރީ މި ކައުންސިލް ކުރިން ހިންގި ޢިމާރާތާއި މި ކައުންސިލުގައި ކަމަށްވާތީ، ނީލަން ކިޔުން އޮންނާނީ ތަކެތި ހުރި ތަނުގައެވެ.

ނީލަން ކިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

 

ނީލަން ނަންބަރު

މުދަލުގެ ނަން

ޢަދަދު

ނީލަން ފެށޭ އަގު

އިތުރު ތަފްޞީލް

09/2019

ހައިބެކް ޗެއަރ

1

297.50

ލެދަރ ހައިބެކް ޗެއަރ (ބޭނުންކުރެވޭ)

10/2019

ހައިބެކް ޗެއަރ

1

297.50

ގޮނޑީގެ ލެދަރބައި އެއްކޮށް ހަލާކުވެ ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

11/2019

މީޑިއަމް ބެކް ޗެއަރ

1

331.25

ގޮނޑީގެ ލެދަރބައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

12/2019

މީޑިއަމް ބެކް ޗެއަރ

1

331.25

ގޮނޑީގެ ލެދަރބައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

13/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާ ގަޑި (ޑިޖިޓަލް)

1

99.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

14/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި (ޑިޖިޓަލް)

1

99.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

15/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި (ޑިޖިޓަލް)

1

99.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

16/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި (ޑިޖިޓަލް)

1

99.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

20/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

21/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

22/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

23/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

24/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

25/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

26/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

27/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

29/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

30/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

31/2019

އިސްތިރިކުރާ މޭޒު

1

26.00

ބައުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

32/2019

ޕަވާރ އެކްސްޓެންޝަން ކޯޑް

1

48.10

ބައުވެ މައްސަލަ ޖެހިފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

33/2019

ފޯން ފެކްސް މެޝިން

1

254.50

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

35/2019

ދިރާގް ފޯން

1

44.40

ބެޓްރީ ޗާޖް ނުކުރެވޭ (އެޑެޕްޓަރ ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ)

38/2019

ޓެލެފޯން

1

26.78

ބައުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

39/2019

ޓެލެފޯން (އެން. އީ. ސީ)

1

26.78

ބައުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

40/2019

ޓެލެފޯން (ޕެނަސޮނިކް)

1

77.63

ބައުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

41/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

42/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

43/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

44/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

45/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

46/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

47/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

48/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

49/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

50/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

51/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

52/2019

ޕްރިންޓަރ (ބްރަދަރ)

1

695.50

ޑްރަމް ހަލާކުވެފައި (ޑްރަމް ބަދަލުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވޭ)

53/2019

ސީ.ޕީ.ޔޫ (އޭސާރ)

1

756.50

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

54/2019

މޮނިޓަރ (ލެނޯވޯ)

1

237.50

ޑިސްޕްލޭގައި (މައްސަލަ ޖެހިފައި)

55/2019

ކީބޯޑު (ޑެލް)

1

63.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

57/2019

އިސްތިރި

1

35.00

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

58/2019

ކަލަރ ޓީވީ ބޫސްޓަރ

1

22.50

ބައުވެ (ހަލާކުވެފައި)

60/2019

ޑީ.ސީ ޕަވަރ ސަޕްލައި

1

74.10

ބައުވެ (ހަލާކުވެފައި)

62/2019

ރިސީވަރ

1

55.00

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

63/2019

ޕީ.ބީ.އެކްސް. ސިސްޓަމް

1

678.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

67/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

28.50

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

68/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

28.50

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

69/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

28.50

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

70/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

28.50

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

71/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

72/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

73/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

74/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

75/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

76/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

77/2019

އަތު ކީސް

1

10.10

މުށްގަޑު (ހަލާކުވެފައި)

ނީލަމުން މުދާ ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ނީލަމުން ނެންގެވި ތަކެތި ގެންދަވަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ތަކެތި ނީލަމުގައި ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

24 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

25 އޮގަސްޓް 2019

25 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ