މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

2020 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

ހިޖުރީމަހުގެ ދުވަހުގެ ޢަދަދު

ހިޖުރީމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހާ ދިމާވާ މީލާދީ ތާރީޚްތައް

  ހިޖުރީ މަސްތައް

              30    

01ޖަނަވަރީ     2020       ބުދަ

6جُمَادَى الْأُوْلَى    1441

             30    

26 ޖަނަވަރީ     2020       އާދިއްތަ

1  جُمَادَى الْآخِرة   1441

29

25 ފެބުރުވަރީ    2020       އަންގާރަ

1رَجَبُ            1441

30

25މާރިޗު       2020       ބުދަ

1  شَعْبَان      1441

30

24އެޕްރީލު      2020      ހުކުރު

1  رَمَضَان         1441     

29

24 މެއި        2020       އާދިއްތަ

1 شَوَّال           1441 

30

22ޖޫން        2020       ހޯމަ

1 ذُواْلقَعِدَة       1441

29

22ޖުލައި       2020       ބުދަ

1 ذُوالْحِجَّة       1441

29

20އޯގަސްޓު      2020      ބުރާސްފަތި

1مُحَرَّم           1442   

30

18 ސެޕްޓެމްބަރ    2020      ހުކުރު

1  صَفَر            1442

29

18 އޮކްޓޫބަރު     2020       އާދިއްތަ

1رَبِيْعُ الْأَوَّل      1442  

30

16 ނޮވެމްބަރު     2020       ހޯމަ

1رَبِيْعُ الْآخِر     1442

            29  

16 ޑިސެމްބަރު      2020      ބުދަ

1 جُمــَادَى الْأُوْلَى 1442 

 

31 ޑިސެމްބަރު      2020      ބުރާސްފަތި

16 جُمــَادَى الْأُوْلَى

2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ ކޭތަ

  • 10 ޖަނަވަރީ 2020 (ހުކުރު) ދުވަހުގެ ރޭ ފަނޑުހިޔަނީގެ ހަނދު ކޭތައެއް ހިފާނެއެވެ. މި ކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ، ރާއްޖޭގަޑިން 22:07 ގައެވެ. މިކޭތަ އެނމެ ބޮޑަށްހިފާފައި ހުންނާނީ، 11 ޖަނަވަރީ 2020 (ހޮނިހިރު) ގެ 00:10 ގައެވެ. ކޭތަ ވީއްލާނީ ދަންވަރު 02:12 ގައެވެ. މިކޭތަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ތަނަކަށް ފެންނާނެއެވެ.
  • 5 ޖޫން 2020 (ހުކުރު) ދުވަހުގެ ރޭ ފަނޑުހިޔަނީގެ ހަނދު ކޭތައެއް ހިފާނެއެވެ. މި ކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ، ރާއްޖޭގަޑިން 22:45 ގައެވެ. މިކޭތަ އެނމެ ބޮޑަށްހިފާފައި ހުންނާނީ، 6 ޖޫން 2020 (ހޮނިހިރު) ގެ 00:24 ގައެވެ. ކޭތަ ވީއްލާނީ ދަންވަރު 02:04 ގައެވެ. މިކޭތަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ތަނަކަށް ފެންނާނެއެވެ.
  • 21 ޖޫން  2020 )އާދިއްތަ) ދުވަހު (ފަޅި) އިރު ކޭތައެއް ހިފާނެއެވެ. މި ކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ ރާއްޖޭގަޑިން ހެނދުނު 09:39 ގައެވެ. އެންމެބޮޑަށް  ހިފާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 10:51 ގައެވެ. ކޭތަވީއްލާނީ މެންދުރު 12:14 ގައެވެ.
22 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ