މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެހިކަލްއެއް ހޯދުމަށް

                       އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

މިމިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 6 ސީޓާރގެ ވެހިކަލްއެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއިއެކު ވާނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުރާސްފަތި

29 އޯގަސްޓް 2019

 

12:00

 

 

                                      18 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

19 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ