ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް ބައިވެރިން ނެގުމަށް ބާއްވާ ހދ.އަތޮޅު ހޮވެލި

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އާންމު ބައިގެ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ޓީމުގެ ބައިވެރިން ނެގުމަށް ބާއްވާ ހޮވެލި (އޮޑިޝަން) 18 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ހޮވެލީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޢުމުރުން 7 އަހަރާއި 65 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.

  • މުބާރާތުގެ ގޮފިތަކާއި މުޤައްރަރު

1-    ފޮތުން (ބަލައިގެން) ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

2-    ހިތުން (ނުބަލާ) ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

މިބައިގައި ހިމެނެނީ ދެ ގޮތްޕެވެ. އެއީ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕާއި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕެވެ. މިއިން ކޮންމެ ގޮތްޕެއް ބެހިފައިވަނީ ތިން ބަޔަކަށެވެ. އެއީ:

ފޮތުން ކިޔެވުން ވިދިވިދިގެން އަދި ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން

ބައިވެރިވާ ޢަދަދު

ހިތުން ކިޔެވުން ވިދިވިދިގެން އަދި ތަޖްވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން

ބައިވެރިވާ ޢަދަދު

10 ފޮތް

2

5 ފޮތް

2

20 ފޮތް

2

10 ފޮތް

2

މުޅިޤުރުއާން

2

20 ފޮތް

2

 

ވީމާ، މިހޮވެލީގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން އައިޑީ ކާޑު ހިއްޕަވައިގެން 18 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.  

07 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ