ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުވެހި 1 މަރާމާތު ކުރުމާއިގުޅޭ

މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިއަތޮޅު އަތޮޅުވެހި 1 މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް 2019 ޖުލައި 09 ވަނަ ދުވަހު މިކައުންސިލުންކުރި ނަންބަރު (IUL)240-CA/240/2019/27 އިޢުލާނަށް ލިބިފައިވާ ތަރުޙީބު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް، އަލުން އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަންފޮތް ގަތުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގަޑިއަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ފޮތުގެ އަގަކީ -/300ރ (ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ. ބީލަން ފޮތް ގަންނަން ލިބޭނީ 18 އޮގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 09:00 އިން 22 އޮގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

25 އޮގަސްޓް 2019

އާދީއްތަ

13:00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ބުދަ

13:00

 

 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެސަނަށާއި (ޕްރީބިޑް މީޓިންގ)، ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

 

05 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ