ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތްސައިންސަސްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އެކޮމޮޑޭޝަން ބުލޮކުގެ ބައެއް އެޕާޓްމަންޓްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން

 

          ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތްސައިންސަސްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އެކޮމޮޑޭޝަން ބުލޮކުގެ ބައެއް އެޕާޓްމަންޓްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ

 

  ވީމާ، މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 07 އޮގަސްޓު 2019 ވާ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތްސައިންސަސްއަށް  ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 08 އޮގަސްޓު 2019 ވާ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒު ގައެވެ.

05 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ