ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

  

      މި އިދާރާގެ ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް 18 ޖޫން 2019 ގައި ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު  07 / 2019 / އައި. ޔޫ / ކޭ - 57 އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

01 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ