މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 100 (ސަތޭކަ) ޒެރޮކްސް ފޭޒަރ 3020 ގެ ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

މިއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 100 (ސަތޭކަ) ޒެރޮކްސް ފޭޒަރ 3020 ގެ ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ:  (IUL)94-Q/1/2019/24  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވެފައިވަނީ އެންމެފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީ މިއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، އަލުން މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 07 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން (ހުރަވީ ބިލްޑިންގް 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 18 އޯގަސްޓް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއޮފީހަށް (ހުރަވީ ބިލްޑިންގް 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

31 ޖުލައި 2019
ހޯދާ