ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

ނީލަން ކިޔުމާ ގުޅޭ

 މި އިދާރާގައިހުރި ތިރީގައި އެވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 2019 އޯގަސްޓް 08 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 ގައި މި އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ނީލަން ކިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

ނީލަން ނަންބަރު

މުދަލުގެ ނަން

ޢަދަދު

ނީލަން ފެށޭ އަގު

އިތުރު ތަފްޞީލް

01/2019

އޮފީސް މޭޒް

1

145.00

ދުވަސްވީ ކުރީގެ ލަކުޑި މޭޒް ވަތްގަޑާއެކު (ބޭނުންކުރެވޭ)

02/2019

އޮފީސް މޭޒް

1

93.81

އޮފީސް މޭޒު ގަޅިބަރިއާއެކު (ބޭނުންކުރެވޭ)

03/2019

އޮފީސް މޭޒް

1

93.81

އޮފީސް މޭޒު ގަޅިބަރިއާއެކު (ބޭނުންކުރެވޭ)

04/2019

އޮފީސް މޭޒް

1

93.81

އޮފީސް މޭޒު ގަޅިބަރިއާއެކު (ބޭނުންކުރެވޭ)

05/2019

އޮފީސް މޭޒް

1

315.88

އޮފީސް މޭޒު ކައުންޓަރު ބަޔަކާއި ގަޅިބަރިއާއެކު (ބޭނުންކުރެވޭ)

06/2019

އޮފީސް މޭޒު

1

215.00

ބުރައުން ކުލައިގެ މޭޒް ގަޅިބަރިއާއިއެކު (ބޭނުންކުރެވޭ)

07/2019

ފިލިންގ ކެބިނެޓް

1

145.75

ފިލިންގކެބިނެޓްދަގަނޑު(4ޑްރޯވަރގެ)ތިރީބައިދަބަރުޖަހައިހަލާކުވެފައި

08/2019

ހައިބެކް ޗެއަރ

1

107.50

ފޮތިކަވަރު ލީ ވައްތަރުގެ ހައިބެކް ޗެއަރ (ބޭނުންކުރެވޭ)

09/2019

ހައިބެކް ޗެއަރ

1

297.50

ލެދަރ ހައިބެކް ޗެއަރ (ބޭނުންކުރެވޭ)

10/2019

ހައިބެކް ޗެއަރ

1

297.50

ގޮނޑީގެ ލެދަރބައި އެއްކޮށް ހަލާކުވެ ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

11/2019

މީޑިއަމް ބެކް ޗެއަރ

1

331.25

ގޮނޑީގެ ލެދަރބައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

12/2019

މީޑިއަމް ބެކް ޗެއަރ

1

331.25

ގޮނޑީގެ ލެދަރބައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

13/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާ ގަޑި (ޑިޖިޓަލް)

1

99.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

14/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި (ޑިޖިޓަލް)

1

99.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

15/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި (ޑިޖިޓަލް)

1

99.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

16/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި (ޑިޖިޓަލް)

1

99.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

17/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

18/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

19/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

20/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

21/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

22/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

23/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

24/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

25/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

26/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

27/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

28/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

29/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

30/2019

ފާރުގައި ބަހައްޓާގަޑި(އެނެލޮގް)

1

38.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

31/2019

އިސްތިރިކުރާ މޭޒު

1

26.00

ބައުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

32/2019

ޕަވާރ އެކްސްޓެންޝަން ކޯޑް

1

48.10

ބައުވެ މައްސަލަ ޖެހިފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

33/2019

ފޯން ފެކްސް މެޝިން

1

254.50

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

34/2019

ދިރާގް ފޯން

1

44.40

ބެޓްރީ ޗާޖް ނުކުރެވޭ (އެޑެޕްޓަރ ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ)

35/2019

ދިރާގް ފޯން

1

44.40

ބެޓްރީ ޗާޖް ނުކުރެވޭ (އެޑެޕްޓަރ ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ)

36/2019

ދިރާގް ފޯން

1

44.40

ބެޓްރީ ޗާޖް ނުކުރެވޭ (އެޑެޕްޓަރ ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ)

37/2019

ދިރާގް ފޯން

1

44.40

ބެޓްރީ ޗާޖް ނުކުރެވޭ (އެޑެޕްޓަރ ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ)

38/2019

ޓެލެފޯން

1

26.78

ބައުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

39/2019

ޓެލެފޯން (އެން. އީ. ސީ)

1

26.78

ބައުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

40/2019

ޓެލެފޯން (ޕެނަސޮނިކް)

1

77.63

ބައުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

41/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

42/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

43/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

44/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

45/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

46/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

47/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

48/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

49/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

50/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

51/2019

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މަރުސަން)

1

345.00

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުންނުކުރެވޭ)

52/2019

ޕްރިންޓަރ (ބްރަދަރ)

1

695.50

ޑްރަމް ހަލާކުވެފައި (ޑްރަމް ބަދަލުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވޭ)

53/2019

ސީ.ޕީ.ޔޫ (އޭސާރ)

1

756.50

ހަލާކުވެފައި (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

54/2019

މޮނިޓަރ (ލެނޯވޯ)

1

237.50

ޑިސްޕްލޭގައި (މައްސަލަ ޖެހިފައި)

55/2019

ކީބޯޑު (ޑެލް)

1

63.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

56/2019

ރައިސް ކުކަރ

1

85.00

ބައުވެފައި (ބޭނުންކުރެވޭ)

57/2019

އިސްތިރި

1

35.00

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

58/2019

ކަލަރ ޓީވީ ބޫސްޓަރ

1

22.50

ބައުވެ (ހަލާކުވެފައި)

59/2019

ވީ.އެޗް.އެފްސެޓް (އަތްގަޑާއެކު)

1

42.50

ބައުވެ (ހަލާކުވެފައި)

60/2019

ޑީ.ސީ ޕަވަރ ސަޕްލައި

1

74.10

ބައުވެ (ހަލާކުވެފައި)

61/2019

ޓްރާންސީވަރ

1

42.25

ބައުވެ (ހަލާކުވެފައި)

62/2019

ރިސީވަރ

1

55.00

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

63/2019

ޕީ.ބީ.އެކްސް. ސިސްޓަމް

1

678.50

ހަލާކުވެ (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

64/2019

ބައިސްކަލް

1

510.00

20” ގެ ސިޓީ ރައިޑް (ކަޅު ކުލަ) ބައިސްކަލް ބޭނުންކުރެވޭ

65/2019

ވީލް ބަރޯ

1

236.25

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި (ބޭނުން ނުކުރެވޭ)

66/2019

އެލްމެނިއަމް ހަރުގަނޑު

1

102.50

ބައުވެ ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

67/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

28.50

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

68/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

28.50

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

69/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

28.50

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

70/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

28.50

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

71/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

72/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

73/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

74/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

75/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

76/2019

އޮޓޮމެޓިކްވޯލްއެއަރފްރެޝްނާރ

1

45.00

ލޮކް ހަލާކުވެފައި (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ)

77/2019

އަތު ކީސް

1

10.10

މުށްގަޑު (ހަލާކުވެފައި)

78/2019

އުދަލި

1

8.75

ބައުވެ (ހަލާކުވެފައި)

79/2019

މަރުތެލި

1

6.63

މުށްގަޑު (ހަލާކުވެފައި)

ވީމާ، މި ތަކެތި ނީލަމުގައި ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

27 ޒުލްޤައިދާ 1440

30 ޖުލައި   2019

 

 

30 ޖުލައި 2019
ހޯދާ