މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 08 އޮގަސްޓް 2019 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

                                    

1-   ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P4438A-05-05-I

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް: މަރްޔަމް ޢަލީ، މިސްޓީލޮޖް / އދ. މަންދޫ

2-   ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P4439A-06-05-I

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް: މަރްޔަމް ޢަލީ، މިސްޓީލޮޖް / އދ. މަންދޫ

3-   ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P2500B-06-07-U

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް: ޝަރުހަބީލް ޢަބްދުﷲ، ރަންކޮކާގެ / އއ. ފެރިދޫ

 

 

 

 

22 ޝައްވާލް 1440

                      25 ޖުލައި 2019  

 

 

 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

29 ޖުލައި 2019
ހޯދާ