ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް، ދަށުކޯޓުތަކުން ފަނޑިޔާރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން

2019 އޮގަސްޓް 24 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް، ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި،  ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ ނަން ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން
001 މާލެ ސިޓީ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.         މާލެ، އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއްދީން)
002 ހއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ހއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ހއ. ދިއްދޫ، ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
003 ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
004 ށ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ށ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
005 ނ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ނ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ނ. މަނަދޫ، މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
006 ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ރ. އުނގޫފާރު، އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
007 ބ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ބ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ބ. އޭދަފުށި، އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
008 ޅ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ޅ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ޅ. ނައިފަރު، ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
009 ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ކ. ތުލުސްދޫ، ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
010 އއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ އއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އއ. ރަސްދޫ، ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
011 އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އދ. މަހިބަދޫ، މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
012 ވ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ވ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ވ. ފެލިދޫ، ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
013 މ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ މ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. މ. މުލި، މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
014 ފ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ފ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ފ. ނިލަންދޫ، ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
015 ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
016 ތ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ތ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ތ. ވޭމަންޑޫ، ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
017 ލ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ލ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ލ. ފޮނަދޫ، ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
018 ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ގއ. ވިލިނގިލި، ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
019 ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ގދ. ތިނަދޫ، ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
020 ޏ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ޏ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
21 ސ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ސ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

22 ޛުލްޤައިދާ 1440

 

25 ޖުލައި 2019
ހޯދާ