މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއިގުޅޭ

                                                         ނަންބަރ: 472/1/2019/7 (IUL) 

 

 

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި މިނިސްޓްރީ އާއި ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އަދި މޯލްޑިސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ، 6000 އާއި 8000 ދެމެދު ގެ އަކަފޫޓް ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިފަދަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޫކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 01 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ( ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ ) އަށްވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 19 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުށްވުން އެދެމެވެ. މި އިއުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމް މި އިއުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3310102 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

19 ޛުލްޤައިދާ 1440

22 ޖުލައި   2019

 

 

22 ޖުލައި 2019
ހޯދާ