ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް މަރާމާތުކުރުމުގެ ބިޑް ހުށަހެޅުމާއިގުޅޭ:

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)240-ADS/240/2019/24 (03 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނުގައި ލ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް މަރާމާތުކުރުމުގެ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 28 ޖުލައި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއް ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސުމާއިގުޅިގެން ބީލަން ފޮތުގެ 18.2 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އިޢުލާނާއިގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ބިޑް ހުށަހެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

29 ޖުލައި 2019

ހޯމަ

11:00

 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

21 ޖުލައި 2019
ހޯދާ