މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާކޮމިޓީގައި ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކުރުމާއި ބެހޭ

 

އިއުލާން

 

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާކޮމިޓީގައި ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރި އިއުލާން (IU/HB/2019/10) އާއިގުޅިގެން، އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް، ނަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއްކަމުގައި ވުމުން، މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 9.3 ވަނަ މާއްދާއާއި އިންތިހާބީ ގަވާއިދުގެ 02 މާއްދާ އަދި 03 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެބޭފުޅާވަނީ އިންތިޚާބުކުރެވިފައެވެ.

 

އިންތިޙާބް ކުރެވުނު ފަރާތް:

ހިންގާކޮމެޓީގެ މެމްބަރު:

މުހައްމަދު ޝާން، A036150، ގ.ރޭވާ ވިލާ/ މާލެ

 

15 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

18 ޖުލައި 2019
ހޯދާ