މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިމިނިސްޓްރީއަށް ވޯކްސްޓޭޝަން، މޭޒު،ބުކްސެލްފް ގަތުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                                ނަމްބަރ: IUL)10-F/10/2019/68)

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

  • 02 ވޯކް ސްޓޭޝަން
  • 05 މޭޒު
  • 12 ބުކްސެލްފް

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް  ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 09 ޖުލައި 2019 ވާ  އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާޒީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

‏28 ޝައްވާލް   1440

01 ޖުލައި     2019

 

01 ޖުލައި 2019
ހޯދާ