މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުން

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީގެ ބޭނުމަށް 20 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                  ވީމާ، މިކޮމްޕިޔުޓަރތައް ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް 26 ޖޫން 2019 އިން ފެށިގެން މިއޮފީހުން މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މިކަމާގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގް އޮންނާނީ 2019 ޖުލައި 01 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 10:00 ގައެވެ.

ވީމާ 2019 ޖުލައި 07 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

23 ޝައްވާލް 1440

                              

25 ޖޫން 2019
ހޯދާ