އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕޭމަންޓްގައު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

          

 

 

ޕޭމަންޓް ގައު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، މި އިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު: IUL)233-CA/233/2019/11) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ. ގަލުގެ ޢަދަދާއި، ސައިޒް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

ސައިޒް

65000 (ފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް) ގައު

ދިގު މިން، 225މިލިމީޓަރ، ފުޅާ މިން، 112 މިލިމީޓަރ، ބޯމިން، 75 މިލިމީޓަރ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށް، 2019 ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ 6660606 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނަން ނޯޓްކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ އެވެ. ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖުލައި 04 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

24 ޖޫން 2019
ހޯދާ