މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮތޯރިޓީއަށް 07 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 16 މޮނީޓަރ ގަތުމަށް

އިޢުލާން

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް 07 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 16 މޮނީޓަރ ގަންނަންބޭނުންވެގެން 01 އެޕްރިލް 2019 ގައި ކުރެވުނު ޢިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތައް އައި ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން އެޢިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން މިކަމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިތަކެތި ވިއްކަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ޖުލައި 03 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި 2019 ޖޫން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގެ ފަހުން މިއޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުން މައުލޫމާތު ޝީޓު ލިބެންހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 4264-300 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

20 ޝައްވާލް 1440ހ.

23 ޖޫން 2019
ހޯދާ