ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. ތިލަފުށި އަދި ކ.ގުޅިފަޅުގެ ބިމާއި ފަޅު ހިމެނޭގޮތަށް މިކުންފުނީގެ ހުއްދަނެތި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާއި ގުޅޭ

  އިޢުލާން

 

ނަމްބަރު:GMIZL/IUL/LEGAL/2019/006

 

މިކުންފުނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކ.ތިލަފުށި އަދި ކ.ގުޅިފަޅުގެ ބިމާއި ފަޅު ހިމެނޭގޮތަށް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިކުންފުނީގެ ހުއްދަނެތި ބަހައްޓާފައިވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުތަކާއި، މިނޫން ވެސް މުދަލާއި ތަކެތީގެ ސަބަބުން މިކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ދަތިވަމުންދާތީއާއި، ތިލަފުއްޓާއި ގުޅިފަޅުން ބިން ކުއްޔަށް ނަންގަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ވީމާ، 19 ޖޫން 2019 އިން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިތަކެތި ނެގުމަށް އަންގަމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި މިސަރަހައްދުގައިވާ ތަކެތި ނުނަގައިފިނަމަ، އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަކާނުލައި، މިތަކެތި ނަގައި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް މިކުންފުނިން ކުރާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް މިކުންފުނިން ޒިންމާނުވާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.   

16 ޝައްވާލް 1440

19 ޖޫން 2019

 

 

Fen Building/ 4th floor                                         ފެން ބިލްޑިންގް/4 ވަނަ ފަންގިފިލާ

Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives                                 އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514                              ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514

19 ޖޫން 2019
ހޯދާ