ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރެކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

އިޢުލާންް

ޓްރެކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 

          އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ޓްރެކް ހެދުމަށް ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގެ ދެކުނު ފަރާތުން މިއިދާރާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 140  130X ) 18200 އަކަފޫޓް )

ބިމުގައި ޓްރެކް ހެދުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިއިދާރާއިންދޭ ކުރެހުމަކާއި އެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހުށަހެޅުމަށް ދުރުވާ ފަރާތްތަކުން،

އެފަރާތެއްގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

23 ޖޫން 2019 (އާދީއްތަ ) ދުވަހުގެ 10:30 އަށް

26 ޖޫން 2019 ( ބުދަ ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)239-PS/239/2019/15 ( 22 މެއި 2019 ) އިޢުލާނާއިގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އެންމެ

ފަރާތަކުންކަމަށްވެފައި، އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޚުއްވާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުވެސް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު

ވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ.  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ : 9966030 ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

15 ޝައްވާލް 1440

18 ޖޫން 2019

 

18 ޖޫން 2019
ހޯދާ