ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިއުމާ ގުޅޭ

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ރަށް ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ، ދަޢުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ، ނީލަންކިއުމާއި ނައްތައިލުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލުގެ 2 ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް އާންމުކޮށް ޢިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެތަކެތި ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 10:00 އާއި 13:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ވަޑައިގެން ބެއްލެވުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ތަކެތި 07 ދުވަސް ތެރޭ ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަތޮޅު

ކޯޓު

ތަކެތި

ހދ

ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ށ

މަރޮށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު އަދި މެޝިނަރީޒް

ބ

ކަމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

އއ

މަތިވެރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ވ

ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު އަދި މެޝިނަރީޒް

ތ

ކަނޑޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ސ

މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު އަދި ފިކްސްޗަރ

16 ޖޫން 2019
ހޯދާ