ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޭޖެންސީގައި ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                                               ނަންބަރު:IUL)434-PRC/434/2019/92)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

        މިއޭޖެންސީގައި ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

 

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

18 ޖޫން 2019

އަންގާރަ

11:00 (މެންދުރުކުރި)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

23 ޖޫން 2019

އާދީއްތަ

11:00 (މެންދުރުކުރި)

 

 

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ