ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މީޑިއާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާނު

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މީޑިއާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް މީޑިއާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12 މޭ 2019 ގައި ކުރި، މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު IUL)1-CSO(FM)/1/2019/50) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާތީއާއި، އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

9 ޝައްވާލު 1440

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ