ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގަމުންދާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ އަލަމާރި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

                                                    ނަންބަރު: IUL)434-A/434/2019/80) 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގަމުންދާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ އަލަމާރި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

 

 

ތާރީޙް

ދުވަސް / ގަޑި 

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

30 މެއި 2019

ބުރާސްފަތި (11:00)

މާލެ- މި އޭޖެންސީއަށް (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގު)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

03 ޖޫން 2019

ހޯމަ (11:00)

މާލެ- މި އޭޖެންސީއަށް (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގު)

 

 

 

26 މޭ 2019
ހޯދާ