ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓުރޫމުގެ ބެކްޕެނަލް ހެދުން(ގއ.ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު)

ނަންބަރު: 40/2019/(IUL)P2C

އިޢުލާން

 

ގއ.ކޮލަމާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ކޯޓުރޫމުގެ ބެކްޕެނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

 

ގއ.ކޮލަމާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ކޯޓުރޫމުގެ ބެކްޕެނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 23 މެއި 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ނުވަތަ ބޭނުންފުޅުވާ މިއަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަކަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 29 މެއި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މަޢުލޫމާތު ނެންގެވި ކޯޓަކަށް ވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އެސްޓިމޭޓުތައް ބަލައިނުގަނަވޭނެ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

19 މޭ 2019
ހޯދާ