ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ.މުންޑޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގައުތަކެއް އުކާލުމާއި ގުޅޭ :

ލ.މުންޑޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގައުތަކެއް މިއިދާރާއިން ދައްކާ ތަނަކަށް އުކާލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ  މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކަށް ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފްސީލް

ތަން

ތާރީހް

ދުވަސް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

20 މެއި  2019

ހޯމަ

11:00

އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުން

މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

27 މެއި 2019

ހޯމަ

11:00

 

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ކުންފުނި،ޖަމްޢިއްޔާ، ވިޔަފާރި ތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި، ބިޑް ހުށައެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ފަރާތްތައް ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

15 މޭ 2019
ހޯދާ