މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ އިއުލާން ބާތިލު ކުރުން

ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރލްޑްބޭންކުގެ އެހީއާއެކު ތަންފީޒުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 'މޯލްޑިވްސް: އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިބިލިޓީ އެންޑް ރެޒިލިއަންސް އޮފް ޔޫތް' ޕްރޮޖެކްޓަށް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ )IUL)475/475/2019/59

ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

15 މޭ 2019
ހޯދާ