މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ގެންނަ އިމާމުންނާއި ހާފިޒުންގެ ފުލްބޯޑް އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުން

އިޢުލާން

         މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް 1440 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ގެންނަ އިމާމުންނާއި ހާފިޒުންގެ ފުލްބޯޑް އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހަރަކާތް

ތަން

ތާރީޙް

ގަޑި

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންގް ރޫމް - 01

18 މެއި 2019

11:00

 

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3020239 ފޯނަށެވެ.

 

                           9   رَمَضَانْ   1440

14 މޭ 2019
ހޯދާ