މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި އާމުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރެވޭ ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ އާމުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރެވޭ ގަޑި ހަމަޖެފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި އާމުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރެވޭ ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ އާމުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރެވޭ ގަޑި ހަމަޖެފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ


އިޢްލާން

 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން ގެނައުމަށް އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް މި މިނިސްޓްރީއިން ދެމުންގެންދާ ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ ކައުންޓަރ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަންބަރު ދޫކުރަމުންދާނީ ހެދުނު 9:00 އިން 11:00 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެދުނު 9:00 އިން 10:30 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

14 މޭ 2019
ހޯދާ