މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ. ފައިނު " ޖަވާހިރުމާގެ " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 15 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

  1. ގޯތީގެ ނަން: ޖަވާހިރުމާގެ ރ. ފައިނު
  2. ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: 311/R-1/2013/06
  3. ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް: 04 ނޮވެމްބަރ 2013

              މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

09 މޭ 2019
ހޯދާ