މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
Falsified meglumine antimoniate ampoules އާއި ގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން 

ފޯލްސިފައިޑް meglunmine antimoniate އިރާން އަދި ޕާކިސްތާނުގައި ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (WHO) ގެ އެލާޓް ނަންބަރ: EMP/SAV/Alert No7.2019 އިން ވަނީ އެލާޓް ކުރައްވާފައެވެ. 

މިބޭހަކީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ކުރާ ބޭހުގެ ތެރޭ (އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓް) ގައި ހިމެނޭ ބޭހެއް ނޫން ނަމަވެސް، ބޭސްސިޓީއަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ރާއްޖެއަށް މިބޭސް އިމްޕޯރޓް ކުރެވިފައި ހުރެދާނެތީ މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 

Glucantime

1.5g/5ml solution for injection

Gulucatime

1.5g/5ml solution for injection

Product Name

Tillotts Pharma AG

Tillotts Pharma AG

Claims to be manufacturer  for

II-089

II18-058

Batch Number

03/2018

11/2018

Manufacturing Date

02/2021

10/2021

Expiry Date

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރާ ބޭސް ޙާއްސަ ސަމާލު ކަމެއްދީގެން ޕޯރޓްތަކުގައި ބަލައިފާސް ކުރަމުން ގެންދާނެކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިބޭހާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް އޮތޯރިޓީގެ 3014316 އަށް ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

7 ރަމަޟާން 1440

12 މޭ 2019
ހޯދާ