ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މިއިދާރާއިން ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް މި ދަންނަވާ ތަކެތި ވަކިވަކި މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

     

 މިއިދާރާއިން ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތިރީގައިވާ މި ދަންނަވާ ތަކެތި ވަކިވަކި މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  1. ރަގްސް
  2. ޓޭބަލް ލޭމްޕްސް
  3. ކާޓެންސް

ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 މޭ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 22 މޭ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ވަގުތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

09 މޭ 2019
ހޯދާ