ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައިޓީ އާއި ގުޅޭ ތަކެތި ގަތުން

އިޢުލާން

ތަކެތިގަތުމާއިބެހޭ

 

                   މިކައުންސިލުން ކުރި ނަމްބަރ: IUL)239-AHRI/239/2019/12)   އިއުލާނަށް މަދުވެގެނ 3 ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އެއިއުލާން 

ބާތިލްކޮށް އަލުން އެތަކެތި ގަތުމަށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

                   ވީމާ ، މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައިވާ ތަފްޞީލާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި ވިއްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުއްވުން

 އެދެމެވެ. ބިޑްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކަށް ބިޑް ނުކުރެވޭނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

07 މެއި 2019 އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00

14 މެއި 2019 އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ.

 

 

 

              5 ސީ ސީ ކެމެރާ އެނަލޮގް އެޗް ޑީ

              4 ކޮމްޕިއިޓަރ ސިސްޓަމް

              1 ޔޫ ޕީ އެސް 2000 ވީ އޭ

              1 ފިންގަޕްރިންޓް ޑިވައިސް

              5 އެގްޒިޓް ބަޓަން

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 7909242 ނަންބަރަށެވެ.

               25 ޝައުބާން        1440 ހ

               30 އޭޕްރީލް         2019 މ

                                                                         އިސްމާޢީލް ޙަނީފް

                                                                ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް

30 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ