ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަތުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

ތަކެތިގަތުމާއިބެހޭ

 

މިކައުންސިލުން ކުރި ނަމްބަރ: (IUL)239-AHRI/239/2019/10   ( 10 އޭޕްރީލް 2019 ) އިއުލާނަށް ހުށަހެޅި ބިޑްތަށް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަނުކޮށް ހުރުމުން އެބިޑްތަކާއި އިއުލާން ބާތިލްކޮށް މިކައުންސިލް އިދާރާގައި މިހާރުވެސް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ބައެއް ތަކެތި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށާއި ، އަލަށް ބައެއް ތަކެތި

ގަތުމަށް ބޭނުންވާތީ ކުރީގެ ޢިއުލާންތަކަށް ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީގައިހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތަށް ބަދަލުކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ ، މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައިވާ ތަފްޞީލާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި ވިއްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ބިޑްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކަށް ބިޑް ނުކުރެވޭނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

30 އޭޕްރީލް 2019 އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00

07 މެއި 2019 އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ.

 

 

 

5 ސީ ސީ ކެމެރާ އެނަލޮގް އެޗް ޑީ

4 ކޮމްޕިއިޓަރ ސިސްޓަމް

1 ޔޫ ޕީ އެސް 2000 ވީ އޭ

1 ފިންގަޕްރިންޓް ޑިވައިސް

5 އެގްޒިޓް ބަޓަން

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 7909242 ނަންބަރަށެވެ.

               20 ޝައުބާން        1440 ހ

               25 އޭޕްރީލް         2019 މ

                                                                           އިސްމާޢީލް ޙަނީފް

                                                                 ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް

 

25 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ