މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިއުން

މިކައުންސިލުގެ ނަންބަރ:- (IUL)308/2019/11އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާތިލުކޮށް އަލުން ނީލަމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

އެހެންކަމުން މަސްޖިދުލް ޢުލާއިން ނަގާފައިވާ ކާޕެޓާއި އަދި އަންޑަރލޭޔަރ އަދި އެހެނިހެން ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ސަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00ށް މަސްޖިދުލް އުލާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

24 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ